O Kancelarii

       Świadczymy profesjonalne doradztwo prawne zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i dla Przedsiębiorców. W gronie naszych stałych Zleceniodawców znajdują się osoby fizyczne, spółki cywilne oraz spółki prawa handlowego.
       Prawnicy tworzący zespół naszej Kancelarii w Cieszynie, w Sycowie i Wrocławiu to radcy prawni, aplikanci radcowscy i adwokaci. Poniżej znajdą Państwo krótką informację na temat zakresu czynności wykonywanych przez naszych radców prawnych i adwokatów pracujących na co dzień w Cieszynie, Sycowie i Wrocławiu.
       Radca prawny – zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami w ramach zastępstwa prawnego i procesowego. Radca prawny ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Poświadczenie powinno zawierać podpis radcy prawnego, datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie – również godzinę dokonania czynności. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia) radca prawny stwierdza to w poświadczeniu.
      Adwokat a radca prawny – różnicą pomiędzy radcami prawnymi a adwokatami jest możliwość świadczenia pomocy prawnej w stosunku pracy przez radców prawnych i pełnienia funkcji obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych przez adwokatów.
        Indywidualne podejście do każdego Klienta pozwala nam świadczyć pomoc prawną z pełnym zrozumieniem jego potrzeb i celów, jak również specyfiki biznesowej. Naszą pracę wykonujemy rzetelnie, terminowo, z całą sumiennością i starannością, kierując się swoją najlepszą wiedzą.
Dzięki rozmieszczeniu oddziałów Kancelarii w Cieszynie, w Sycowie i Wrocławiu, nasi prawnicy stali się jeszcze bardziej dostępni dla szerszej grupy klientów. Adwokaci w Cieszynie oraz Prawnicy w Cieszynie i Wrocławiu ściśle współpracują z rzeczoznawcami samochodowymi, notariuszami, detektywami oraz biurami rachunkowymi, dzięki czemu usługi świadczone przez Kancelarię mają charakter kompleksowy.
W ramach prowadzonej przez nas obsługi oferujemy m.in.:
  • windykację wierzytelności bez pobierania prowizji
  • interpretacje i wyjaśnienia dotyczące treści przepisów prawnych oraz ich zastosowania,
  • konstruowanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów w obrocie handlowym,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • reprezentowanie przedsiębiorców w negocjowaniu warunków umów zawieranych w obrocie gospodarczym,
  • dochodzenie odszkodowań z tytułu ubezpieczeń gospodarczych, szkód majątkowych i osobowych bez opłat wstępnych,
  • przygotowywanie aktów wewnętrznych organów spółek, umów dla członków władz Spółki, bieżącą obsługę prawną w zakresie prawa spółek handlowych,
  • przygotowywanie i prowadzenie procedur łączenia i przekształcania spółek handlowych,
  • reprezentację przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym,  Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,  Krajową Izbą Odwoławczą, organami podatkowymi i Urzędem Kontroli skarbowej
  • prowadzenie szkoleń oraz spotkań konsultingowych dla pracowników oraz kadry zarządzającej

 

Kancelaria Cieszyn, Prawnik Cieszyn, Adwokat Cieszyn, Adwokaci Cieszyn, Adwokat Syców, Radca prawny Syców

Projekt i realizacja - PROENTER