Zasady ustalania wynagrodzenia

Stała obsługa prawna

Za czynności wykonywane w ramach świadczonej obsługi prawnej Kancelaria otrzymuje wynagrodzenie ustalane z każdym Klientem indywidualnie, którego wysokość określana jest w zależności od formy i zakresu współpracy.

W przypadku stałych umów o obsługę prawną, na wynagrodzenie Kancelarii składają się na dwa elementy: ryczałt w określonej z Klientem wysokości opłacany miesięcznie za świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w ustalonym wymiarze odpowiadającym potrzebom Zleceniodawcy oraz zmienne wynagrodzenie za czynności wykraczające poza bieżącą obsługę prawną np. zastępstwo procesowe przed sądem.

Przyjmując rozliczenie w postaci ryczałtu Klient zawsze ma zapewnioną niższą stawkę niż obowiązująca stawka godzinowa.

Ryczałt/stawka godzinowa

W przypadku umów doraźnych w zależności od charakteru zlecenia, wynagrodzenie ustalane jest jako iloczyn czasu pracy i stawki godzinowej bądź też w postaci ryczałtu.

Opłata ryczałtowa ustalana jest indywidualnie z Klientem, w oparciu o przewidywany rozmiar zadań i nakład pracy.

Success fee

W drodze odrębnej umowy ustalane jest wynagrodzenie uzupełniające w postaci premii za sukces (success fee) za uzyskanie dla Klienta znacznych korzyści finansowych bądź za czynności wymagające znacznego nakładu pracy.

Stałe zlecenia windykacyjne

Klient uiszcza na rzecz Kancelarii opłatę podstawową za każdą sprawę, zaś pozostała część wynagrodzenia ustalana jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r., Nr 163, poz. 1349) i płatna jest po wyegzekwowaniu należności.

Projekt i realizacja - PROENTER