Odszkodowanie za szkodę komunikacyjną bez potrąceń amortyzacyjnych

Sąd Najwyższy w dniu 12 kwietnia 2012 r. podjął uchwałę (w sprawie sygn. akt III CZP 80/11) o następującej treści:

„Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.”

Sąd Najwyższy zajął stanowisko, że poszkodowany dochodzący roszczenia w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów może żądać w przypadku uszkodzenia pojazdu mechanicznego, ustalenia należnego mu odszkodowania w oparciu o ceny nowych części bez potrąceń amortyzacyjnych.

Nasi radcy prawni i adwokaci zapewniają bezpłatną wycenę rzeczoznawcy samochodowego, który zweryfikuje, czy wypłacone Państwu odszkodowanie za szkodę komunikacyjną nie zostało zaniżone przez zakład ubezpieczeń. Klientom zainteresowanych dochodzeniem brakującej kwoty odszkodowania zapewniamy pomoc prawną adwokata lub radcy prawnego, który umówi się z Państwem w oddziale kancelarii w Cieszynie, Wrocławiu lub Sycowie. Istnieje również możliwość umówienia spotkania bezpośrednio w miejscu zamieszkania lub siedzibie klienta.

Projekt i realizacja - PROENTER