Prawo cywilne

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria zajmuje się:
– przygotowywaniem projektów umów (m.in. sprzedaży, dystrybucji,  umowy agencyjnej, umowy pożyczki,umowy przewozu, umowy najmu lokali użytkowych oraz mieszkalnych,umowy zlecenia i o świadczenie usług, umowy o roboty budowlane, nadzór budowlany,developerskie) oraz ich negocjowaniem; charakter umowy dostosowywany jest każdorazowo do potrzeb klienta i celu który zamierza osiągnąć zawierając dany kontrakt;
-opracowywaniem treść ugód jeśli klient zainteresowany jest polubownym rozstrzygnięciem zaistniałego sporu; ugody przygotowywane są z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy i należytą dbałością o zabezpieczenie interesów Klienta w przypadku ewentualnego nie wywiązywania się drugiej strony z zawartego porozumienia;
– sporządzaniem opinii prawnych odnośnie treści projektów aktów prawnych, interpretacji kontraktów, oceny zaistniałego stanu faktycznego, szukania właściwych rozwiązań prawnych itp.

Prowadzone przez Kancelarie sprawy cywilne dotyczą również:

– kwestii związanych z wykonywaniem i nabyciem prawa własności nieruchomości; m.in. zasiedzeniem nieruchomości, zarządu nieruchomością gdy prawo własnością przynależy kilku osobom (współwłasność), zniesieniem współwłasności, rozgraniczeniem nieruchomości;
–  ustanowienia na nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności – w tym służebności drogi koniecznej);
– naruszenia posiadania;
– prawa spadkowego (w tym przygotowania projektu testamentu, pomoc w uzyskaniu stwierdzenia nabycia spadku i działu spadku, dochodzenia roszczeń o zachowek).

Projekt i realizacja - PROENTER