Prawo rodzinne

Prowadzimy sprawy ze stosunków małżeńskich, rodzicielskich oraz pokrewieństwa obejmujące:

–  rozwód i separację; zarówno rozwód jak i separację orzeka Sąd w toku odpowiednich postępowań sądowych; wystąpienie z pozwem o orzeczenie rozwodu możliwe jest w przypadku, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia; stosownie do stanowiska Klienta pozew o orzeczenie rozwodu sporządza się z/bez wniosku o orzeczeniu winy stron za rozkład pożycia; z żądaniem orzeczenia separacji występuje się wtedy, gdy między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia;

–   podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej, w zakresie tych spraw Kancelaria pomaga sporządzić spis majątku ulęgającego podziałowi oraz ustalić jego wartość;

–   wykonanie obowiązku alimentacyjnego między małżonkami (rozwiedzionymi małżonkami);

–   świadczenia alimentacyjne dla dzieci oraz ich podwyższenia, tak aby dochodzone kwoty uwzględniały usprawiedliwione potrzeby uprawnionego dziecka oraz zarobkowe i majątkowe możliwości osoby zobowiązanej do tych świadczeń;

– uregulowanie kontaktów z dziećmi;

– ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.

Projekt i realizacja - PROENTER