Skarga kasacyjna w sprawach dotyczących stwierdzenia nieważności uchwał organów spółdzielni

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 10 maja 2011 r. (sygn. akt III CZP 126/10).
Sprawa o uchylenie, ustalenie nieistnienia oraz o stwierdzenie nieważności uchwały organów spółdzielni jest sprawą o prawa niemajątkowe, w której skarga kasacyjna jest dopuszczalna (art. 3981 § 1 w związku z art. 3982 § 1 k.p.c.), jeżeli przedmiotem zaskarżonej uchwały są prawa lub obowiązki o charakterze niemajątkowym.
Sąd Najwyższy postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej.

Projekt i realizacja - PROENTER